DOTACJE

Projekt: „Wdrożenie innowacyjnego procesu przetwórstwa materiałów opartych na polimerach syntetycznych (EPO) celem dywersyfikacji oferty i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Cel projektu:

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez wdrożenie innowacyjnego w skali kraju procesu technologicznego, pozwalającego na recykling materiału EPO, a tym samym dywersyfikację oferty o nowy produkt – pełnowartościowy regranulat, szeroko wykorzystywany w wielu gałęziach produkcji. W efekcie projektu wdrożona zostanie innowacja procesowa, produktowa i nietechnologiczna. Zróżnicowanie oferty pozwoli na umocnienie pozycji rynkowej spółki i zwiększenie stanu zatrudnienia, a tym samym zniwelowanie skutków pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 912 030,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 629 850,00 PLN